Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
    ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΕΛΙΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 2010
2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΥΨΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ  ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
9

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
       ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6)
ΤΜΗΜΑ: 2
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Εθν. Αντίστασης 8
                       Α. Καλαμάκι 16610 Αθήνα.
Πληροφορίες: Σ. ΚΙΑΜΟΣ –Ε. ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ. :
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ. :
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤ:

ΑΘΗΝΑ: 8/9/2010  / 10-9-2010

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Β 132677


ΠΡΟΣ:   ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΗΛ: 210-9989064-9989066
 FAX: 210-9989050
 
ΘΕΜΑ: Καταβολή ειδικού εποχιακού βοηθήματος έτους 2010, στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα, και ασκούν ένα από τα επαγγέλματα που περιγράφονται στην παρ 1 του άρθρου 22 του Ν 1836/89 όπως ισχύει, δικαιούνται ειδικό εποχιακό βοήθημα.
Στην παραπάνω διάταξη ανήκουν και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ.
Την 13/9/2010 θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχιακού βοηθήματος στις επαγγελματικές κατηγορίες εργαζομένων, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει.
Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχιακού βοηθήματος ορίζεται η 30/11/2010.
Η υποβολή των αιτήσεων μέσω ΚΕΠ θα πραγματοποιείται στις ίδιες ημερομηνίες (13/9/10 – 30/11/10).
Ο Οργανισμός θα καταβάλει προσπάθεια ούτως ώστε η πίστωση να ολοκληρώνεται μετά την πάροδο 15 εργάσιμων ημερών  από την έγκριση της αίτησης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ασκούν ένα από τα πιο κάτω  επαγγέλματα.
Συγκεκριμένα αυτά του  οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου , μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και  σμυριδεργάτη.
Επίσης σύμφωνα με την διάταξη του Ν. 3762/09 - ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦ. Α - ΑΡΘΡΟ 14 παρ. 1 (ΦΕΚ 75 Α/15-5-2009) δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ , όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

                  Συνταξιούχοι την 10/9/2010, που κατά το έτος 2009 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2010, δικαιούνται το εποχιακό βοήθημα εφ’  όσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και, η οποία για το έτος 2010 ανέρχεται στο ποσό των 486,84 €.

                  Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/10 και μετά, και πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.      Άρθρα 22 και 37 του Ν. 1836/89 (ΦΕΚ 79/Α/14-3-89)
2.      Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)
3.      Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112/Α/6-7-94)
4.      Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/Α/20-8-96)
5.      Ν. 2556/97 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-97)
6.      ΥΑ 30659/31-3-89 (ΦΕΚ 239/Β/5-4-89)
7.      ΥΑ 30962/27-4-89 (ΦΕΚ 315/Β/27-4-89)
8.      ΥΑ  31353/7-6-89 (ΦΕΚ 448/Β/9-6-89)
9.      ΥΑ 32021/6-10-89 (ΦΕΚ 773/Β/9-10-89)
10.  Υ.Α 33142/19-2-98 (ΦΕΚ 237/Β/98)
11.  ΔΙΑΔΠ/Α/12604/4-7-03 (ΦΕΚ 927Β)
12.  Κ.Υ.Α 65646/1026/2-10-08 (ΦΕΚ 2034 Β/2-10-08)
13.  Ν. 3762/09 - ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦ. Α - ΑΡΘΡΟ 14 (ΦΕΚ 75 Α/15-5-2009)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΥΨΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ  ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
1.      Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος, προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου  ανειδίκευτου εργάτη.
2.      Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου  ανειδίκευτου εργάτη.
3.      Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου  ανειδίκευτου εργάτη
4.      Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου - κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου - κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου  ανειδίκευτου εργάτη
Παραθέτουμε πίνακα ανά κατηγορία με το ύψος του βοηθήματος.

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ημερομίσθια
2009
ΠΟΣΟ

ΣΕ

ΕΥΡΩ
Α
1
Δασεργάτες-ρητινισυλλέκτες
50-240
809,48

2
Καπνεργάτες
50-210
-//-

3
Αγγειοπλ.-κεραμομ.-πλινθοπ
50-210
-//-

4
Ναυπ/κή ζώνη
50-210
-//-
Β
1
Μουσικοί-τραγουδιστές
50-210
578,20

2
Ηθοποιοί
50-210
-//-

3
Υποδηματεργάτες
50-210
-//-

4
Χειριστές-βοηθοί χειριστών κιν/φου
50-210
-//-

5
Ελεγκτές κιν/φου-θεάτρου
50-210
-//-

6
Ταμίες κιν/φου-θεάτρου
50-210
-//-

7
Τεχνικοί- κιν/φου & τηλεόρασης
50-210
-//-

8
Ταξιθέτες θεάτρου-κιν/φου (άρθ. 22    Ν 2556/97
50-210
-//-

9
Χειριστές εκσκαπτικων ανυψωτικών οδοποιητικώνκ.λ.π. μηχανημάτων
70-210
-//-

10
Μισθωτοί τουρ/κού - επισ/κού κλάδου
75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12
-//-
Γ
1
Σμυριδορύκτες Νάξου
50-240
1.156,40
Δ
1
Οικοδόμοι
95-210
855,74


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ι   Οικοδόμοι

  1. Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που  προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος  αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες από 95 έως 210 ημέρες εργασίας (Η.Ε).
Στις ανωτέρω ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20%  καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που   πραγματοποιεί 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).
Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.
  1. Να απασχολούνται αποκλειστικά στον κλάδο.
  2. Στερούνται το ειδικό εποχιακό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα.  ( παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89)

ΙΙ  Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)
1.       Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που  προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος  από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
2.       Για τους  δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες και σμυριδορύκτες Νάξου απαιτούνται από 50 –  240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
3.       Οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής του βοηθήματος 75 τουλάχιστον ημερομίσθια και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά την χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της καταβολής ημερολογιακού έτους.
4.       Για τους χειριστές εκσκαπτικών , ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π.  μηχανημάτων απαιτούνται από 70 – 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
5.       Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα.
6.       Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην  υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια.
7.      Δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος. Στη περίπτωση που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 – 30/11), τότε το εποχιακό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας.
8.      Στερούνται το ειδικό εποχιακό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. (παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ι   Οικοδόμοι
Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:
α) ασκούν αποκλειστικά το επάγγελμα του οικοδόμου
β)  δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος 2010
γ) δεν απασχολούν περισσότερους από τρεις μισθωτούς ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι
δ) δεν λαμβάνουν σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

ΙΙ    Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)
Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:
α) ασκούν το επάγγελμά του…………
β) δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ , το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος 2010.
 γ) δεν λαμβάνουν σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
       δ) προκειμένου για μουσικούς, βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.
ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΔΙΩΝ ΤΗΣ Υ.Δ,  ΔΙΟΤΙ Η ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ.

         Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος καθώς επίσης και οι ημέρες ασφάλισης των δικαιούχων από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, θα αναζητούνται και θα διασταυρώνονται αυτεπάγγελτα από τη Διοίκηση του Οργανισμού.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Οι δικαιούχοι ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση τους ( Υπόδειγμα ) είτε μέσω της Υπηρεσίας ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής τους, είτε μέσω ΚΕΠ είτε από οποιοδήποτε χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης.
Α) Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία του τόπου κατοικίας ο δικαιούχος ή ο αντιπρόσωπος του επιδεικνύει το σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας  ή την άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος, η τη βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής, και υπογράφει την ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωσή του. Για την υποβολή της αίτησης οι Υπηρεσίες θα ανακτούν την αίτηση από το site του Οργανισμού (www.oaed.gr), e-αίτηση,  Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα, (Υπηρεσίες & άλλος χώρος ηλεκτρονικής πρόσβασης), την οποία θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά και κατόπιν, αφού την εκτυπώσουν και υπογραφεί από τον δικαιούχο,  θα καταχωρούν στο Ο.Π.Σ.
Β) Σε περίπτωση που η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο ΚΕΠ ή από οποιοδήποτε χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης, η αίτηση θα ανακτάται από το site του Οργανισμού (www.oaed.gr), e-αίτηση,  Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα (ΚΕΠ), και θα συμπληρώνεται η  φόρμα, η οποία εν συνεχεία θα διαβιβάζεται με e-mail στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού του τόπου κατοικίας τους. Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Υπηρεσιών μπορούν να τα πληροφορηθούν στο site του Οργανισμού – Επικοινωνία – Τηλεφωνικοί Κατάλογοι Υπηρεσιών ή Κατάλογοι Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Υπηρεσιών.
Υπενθυμίζουμε το με αρ. πρωτ. Β 138467/15-9-09 Γενικό Έγγραφό μας, σύμφωνα με το οποίο τα ΚΕΠ δεν παραλαμβάνουν δικαιολογητικά από τους δικαιούχους του ειδικού εποχιακού βοηθήματος και ως εκ τούτου, για όσες αιτήσεις ειδικού εποχιακού βοηθήματος παραλαμβάνονται από ΚΕΠ, και για την εξέτασή τους, απαιτείται η προσκόμιση σχετικού δικαιολογητικού, όπως άδεια διαμονής σε ισχύ προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προκειμένου για χειριστές ανυψωτικών & εκσκαπτικών μηχανημάτων, βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου προκειμένου για μουσικούς και βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας προκειμένου για τους σμυριδορύκτες Νάξου, οι Υπηρεσίες θα πρέπει να επικοινωνούν με τους ασφαλισμένους προκειμένου να προσκομίσουν το απαραίτητο δικαιολογητικό.
Οι Υπηρεσίες, προκειμένου να δοθεί αριθμός πρωτοκόλλου, θα πρέπει να καταχωρούν τις αιτήσεις, που παραλαμβάνουν μέσω e-mail,  στο Ο.Π.Σ άμεσα, οι οποίες θα παραμένουν σε εκκρεμότητα ( δεν θα τσεκάρονται τα δικαιολογητικά)  μέχρι να διαβιβαστούν τα δικαιολογητικά από το ΚΕΠ ή να παρουσιαστεί ο/η ασφαλισμένος/η εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Οι δικαιούχοι που υποβάλλουν το αίτημά τους από οποιοδήποτε άλλο χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης,  υποχρεούνται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της καταβολής του ειδικού εποχιακού βοηθήματος (30/11/2010) να προσέλθουν στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του προκειμένου να επιδείξει το σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας ή , προκειμένου περί υπηκόων τρίτων χωρών, την άδεια διαμονής. η οποία πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος, η την βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για την ανανέωση της άδειας διαμονής, και να υπογράψουν την αίτησή τους, διαφορετικά το αίτημά τους θεωρείται άκυρο και μετά τη λήξη της προθεσμίας θα εκδίδεται απορριπτική απόφαση.
Τα ΚΕΠ ή οι δικαιούχοι που αποστέλλουν τις αιτήσεις- Υπεύθυνες Δηλώσεις μέσω e-mail, θα πρέπει να ζητούν επιβεβαίωση από την Υπηρεσία ότι παρελήφθησαν.


Σημειώνουμε ότι ο αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι δύο (2) δικαιούχους, με την επίδειξη της σχετικής εξουσιοδότησης.
Για την διευκόλυνση των ασφαλισμένων επισυνάπτουμε αναλυτικό πίνακα των Τ.Υ. και ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ και των ταχυδρομικών δ/νσεων αυτών.
Οι δικαιούχοι οφείλουν ν' αποτυπώνουν πιστά το IBAN του ατομικού τους λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως Εθνικής Τραπέζης, για την διασφάλιση της παροχής. Η πληρωμή του βοηθήματος στους δικαιούχους θα γίνει με πίστωση του λογαριασμού που θα έχουν δηλώσει στην Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
Σε περίπτωση που κάποιος από τους ασφαλισμένους δεν έχει λογαριασμό στην Ε.Τ.Ε θα πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία προκείμενου να του υποδειχθεί τρόπος ανοίγματος λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως, ο οποίος πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση των δικαιούχων από την Ε.Τ.Ε.
ΠΡΟΣΟΧΗ   κανένα βοήθημα δεν θα καταβληθεί εκτός της διαδικασίας πίστωσης  λογαριασμού.
Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15, του Ν. 3386/05, οι άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών θα πρέπει να αναφέρουν ότι παρέχεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για εξαρτημένη εργασία, ή, προκειμένου για εργολάβους ή υπεργολάβους οικοδομοτεχνικών έργων, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

 Οι Υπηρεσίες μας θα πρέπει:
Α) Σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. όταν έχουμε λήξη της άδειας διαμονής εντός της περιόδου καταβολής του βοηθήματος, ασθένεια, στράτευση κλπ., δύνανται να ζητήσουν από τους ασφαλισμένους την προσκόμιση των απαραίτητων για την έκδοση απόφασης δικαιολογητικών.

Β) Στις περιπτώσεις εκείνες που στο Ο.Π.Σ εμφανίζεται μήνυμα ότι υπάρχουν εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα, να διερευνάται σε ποιο ασφαλιστικό φορέα και για πόσο χρονικό διάστημα είναι ασφαλισμένος σ΄ αυτό, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν πληροί την προϋπόθεση της παρ. 1Αβ της με αρ. 30659-31-3-89 ΥΑ (ΦΕΚ 239/5-4-89) δηλ. «τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής, να μην είναι περισσότερα από αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα», γεγονός που δηλώνουν και με την υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν σύμφωνα και με την με αρ. 30734/03ΥΑ (Σχετικές Εγκύκλιοι Β 126866/15-10-04 & Β 129302/12-11-04).                    .
Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, οι οποίοι λαμβάνουν το επίδομα ανεξάρτητα από το αν εμφανίζουν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. (Σχετ. Εγκύκλιος 1179/18­11-04)
Επίσης, οι οικοδόμοι είναι δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος ανεξάρτητα αν στο εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ. εμφανίζουν εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες. (Σχετ. Εγκύκλιος Β 133363/14-10-05).
Γ) Όσον αφορά τους σμυριδορύκτες Νάξου, οφείλουν να προσκομίζουν και την βεβαίωση της οικείας Αρχής, σύμφωνα με την με αριθμ. 30659/31-3-89 Υ.Α, για την απόδειξη του τόπου κατοικίας τους.
Δ) Οι οικοδόμοι μπορούν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2434/96, να εισπράττουν το εποχιακό βοήθημα κατά την περίοδο της επιδότησής τους λόγω ανεργίας χωρίς συμψηφισμό.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


1. Οι Τ.Υ. και ΚΠΑ 2 θα αναζητούν τους ασφαλισμένους και θα καταχωρούν την αίτησή τους μέσω του Ο.Π.Σ ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες:
      α) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
      β) ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ
      γ) ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ -  ΛΟΙΠΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
      δ) ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 2010
      ε) ΕΠΟΜΕΝΟ
      στ) Για να προχωρήσει η αίτηση σε έγκριση πρέπει να έχουν τσεκαριστεί όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται, διαφορετικά το αίτημα θα παραμένει σε εκκρεμότητα.
      ζ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Υ. Ή ΚΠΑ 2 ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ (30/11/2010) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ Ή, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ή ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.

Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, το αίτημα απορρίπτεται.

Συν:     φ

Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ


                                                                 Δ. ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΔΙΕΚ/ΣΗΣ
                                                                 ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΧΑΛΟΥΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ       
1. Γρ. κ. Διοικητή
2. Γρ. κ.κ. Αντιπροέδρων
3. Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών
4. Δ/νση Επιθεώρησης
5. Δ/νση Α6
6. Δ/νση Α5
7. Δ/νση Β6
8. Δ/νση Β3
9. Ειδική Υπηρεσία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ]


Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  (άρθρο 8 Ν.1599/1986)


Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος : «Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα του άρθρου 22 του  Ν. 1836/89 ………………………………………...…………………»


ΠΡΟΣ:
ΟΑΕΔ,  Τ.Υ. – ΚΠΑ 2
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Ο-Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

Α.Φ.Μ.:

Ημερομηνία Γέννησης (1)

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Τηλ.:

Fax:

E-mail:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ. ΕΤΕ (IBAN)

Α.Μ ΙΚΑ:

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ :

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α.Δ.Τ.:

ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘ:

ΤΚ:

Τηλ.:

Fax:

E-mail:


[Ταχυδρομική Διεύθυνση ΚΕΠ, τηλέφωνο, φαξ και email για επικοινωνία]


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ
ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ (3)
1. Ένσημα προηγούμενου έτους
[   ]
[   ]
[   ]
2. Εκκαθαριστικό Εφορίας
[   ]
[   ]
[   ]
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (συμπεριλαμβάνεται στο παρόν έντυπο)
[   ]


4. Αστυνομική Ταυτότητα
[   ]
[   ]

5. Άδεια διαμονής
[   ]
[   ]


6.Βεβαίωση οικείας αρχής (για τους σμυριδορύκτες Νάξου), σύμφωνα με την με αρ. 30659/31-3-89 Υ.Α. , για την απόδειξη του τόπου κατοικίας τους.

             [   ]
                 [   ]

7. Προκειμένου για μουσικούς, βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου
             [   ]
                 [   ]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα και ασκούν ένα από τα επαγγέλματα που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 και του Ν. 1836/89 δικαιούνται ειδικό εποχιακό βοήθημα.                        
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Α. ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 1) Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες από 95 έως 210 ημέρες ασφάλισης. Στις ανωτέρω ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες αδείας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας. 2) Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς. Συνταξιούχοι οικοδόμοι δικαιούνται το εποχιακό βοήθημα εφ' όσον η σύνταξη που λαμβάνουν είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ.                                       
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (ΠΛΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ). Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος αποκλειστικά σε εργασίες του κλάδου τους από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης, εκτός των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών και των σμυριδεργατών Νάξου, όπου απαιτούνται 50-240 ημέρες ασφάλισης. Επίσης στους μισθωτούς του τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου απαιτούνται 75-240 ημέρες ασφάλισης και όχι πάνω από 50 το διάστημα από 1/10-31/12.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:


[   ] 1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:…………………………………………………………………………..
[   ] 2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
[   ] 3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο……………………………………………………………………………………………………
[   ] 4 Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
[   ] 5 Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:…………………………………………………………………………………………………..


ΧΡΟΝΟΣ : Έως      ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

ΚΟΣΤΟΣ:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
[   ]Ασκώ αποκλειστικά το επάγγελμα του οικοδόμου
[   ] Ασκώ το επάγγελμα του……………………………………………
    [   ] Δεν απασχολών περισσότερους από τρεις μισθωτούς ως εργολάβος ή υπεργολάβος
    [   ]Δεν συμμετέχω σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος    2010
   [  ] Δεν λαμβάνω σύνταξη (κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη  από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
       ( 486,84 €)

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
                                                                                                                                            ……………20….
                                                                                                                                                                                           
(Υπογραφή)[Ταχυδρομική Διεύθυνση ΚΕΠ, τηλέφωνο, φαξ και email για επικοινωνία]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ]


(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.


[Ταχυδρομική Διεύθυνση ΚΕΠ, τηλέφωνο, φαξ και email για επικοινωνία]


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:
Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα του άρθρου 22 του Ν. 1836/89
Υπηρεσία Υποβολής:
ΟΑΕΔ Τ.Υ. – ΚΠΑ 2

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:
Ονομα:

Επώνυμο:

Αιτών:
Ονομα:

Επώνυμο:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ
ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ (3)
1. Ένσημα προηγούμενου έτους
[   ]
[   ]
[   ]
2. Εκκαθαριστικό Εφορίας
[   ]
[   ]
[   ]
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (συμπεριλαμβάνεται στο παρόν έντυπο)
[   ]


4. Αστυνομική Ταυτότητα
[   ]
[   ]

5. Άδεια διαμονής
[   ]
[   ]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα και ασκούν ένα από τα επαγγέλματα που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 και του Ν. 1836/89 δικαιούνται ειδικό εποχιακό βοήθημα.                        
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Α. ΟIΚΟΔΟΜΟΙ 1) Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες από 95 έως 210 ημέρες ασφάλισης. Στις ανωτέρω ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες αδείας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας. 2) Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς. Συνταξιούχοι οικοδόμοι δικαιούνται το εποχιακό βοήθημα εφ' όσον η σύνταξη που λαμβάνουν είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ.                                       
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (ΠΛΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ). Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος αποκλειστικά σε εργασίες του κλάδου τους από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης, εκτός των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών και των σμυριδεργατών Νάξου, όπου απαιτούνται 50-240 ημέρες ασφάλισης. Επίσης στους μισθωτούς του τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου απαιτούνται 75-240 ημέρες ασφάλισης και όχι πάνω από 50 το διάστημα από 1/10-31/12.

ΧΡΟΝΟΣ : Έως      ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

ΚΟΣΤΟΣ:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

                                                                                                                    (υπογραφή)                                                                                                                      (Ημερομηνία)

[Ταχυδρομική Διεύθυνση ΚΕΠ, τηλέφωνο, φαξ και email για επικοινωνία]


ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ                             Σελίδα :             1
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8                            Ημ/νία :
Τηλέφωνο : 210-99.89.066                     Ωρα    :.
                  Κατάλογος Κλάσεων - Κατά Κωδικό
-------------------------------------------------------------------
| Κωδ | Περιγραφή                      |   Ποσό | Ημ.Από | Ημ.Εως |
|-----|--------------------------------|--------|--------|--------|
|   1 | ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ                      | 855.74 |     73 |    163 |
|   2 | ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ-ΡΗΤΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ     | 809.48 |     50 |    240 |
|   3 | ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ                    | 809.48 |     50 |    210 |
|   4 | ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΙ ΚΛΠ  | 809.48 |     50 |    210 |
|   5 | ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ      | 809.48 |     50 |    210 |
|   6 | ΜΟΥΣΙΚΟΙ-ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ          | 578.20 |     50 |    210 |
|   7 | ΗΘΟΠΟΙΟΙ                       | 578.20 |     50 |    210 |
|   8 | ΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΕΣ                | 578.20 |     50 |    210 |
|   9 | ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΚΙΝΗΜ/ΦΟΥ     | 578.20 |     50 |    210 |
|  10 | ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΙΝ/ΦΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΥ     | 578.20 |     50 |    210 |
|  11 | ΤΑΜΙΕΣ ΚΙΝ/ΦΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΥ       | 578.20 |     50 |    210 |
|  12 | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΙΝ/ΦΟΥ               | 578.20 |     50 |    210 |
|  13 | ΤΑΞΙΘΕΤΕΣ ΚΙΝ/ΦΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΥ    | 578.20 |     50 |    210 |
|  14 | ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΑΝΥΨ/ΚΩΝ | 578.20 |     70 |    210 |
|  15 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ      | 578.20 |     75 & όχι των        |                                                 50 από 1/10-31/12
|  16 | ΣΜΥΡΙΔΟΡΥΚΤΕΣ ΝΑΞΟΥ            |1156.40|     50 |    240 |
-------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: